×
HelsinkiMissio käyttää evästeitä varmistaakseen mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen. Jatkamalla sivustomme käyttöä hyväksyt käyttöehdot ja evästeiden käytön. Lue lisää ›
Hyväksy

Hankinnat | HelsinkiMissio

Hankittava palvelu

Pyydämme kohteliaimmin tarjoustanne HelsinkiMissio ry:n vuoden 2022 työnohjauspalveluista toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille.

________________________________________________

Vastaukset määräaikaan tulleisiin lisäkysymyksiin:

Tuleeko erikseen kilpailutus vakituisten työntekijöiden työnohjauksille ?
> Työntekijöiden työnohjauksen kilpailutus on tulossa erikseen.

Haetaanko Helsinki Missiolle yhtä työnohjaajaa, eli täytetäänkö tarjous vain omalta osalta?
> Tarjous täytetään vain omalta osalta.

Voiko tarjoukseen sisällyttää useamman työnohjaajan?
> Tarjouspyynnön voi välittää eteenpäin.

Voiko vapaaehtoisille tehdä osatarjouksen esimerkiksi vain nuorten kanssa toimivat
> Osatarjoukset ovat sallittuja siten, että voi tehdä tarjouksen vähintään yhdelle ryhmälle A, B, C ja D.  Eli B-ryhmälle (Nuorten parissa toimivat vapaaehtoiset) voi tehdä tarjouksen erikseen.

_________________________________________________

Hankittava palvelu
Pyydämme kohteliaimmin tarjoustanne HelsinkiMissio ry:n vuoden 2022 työnohjauspalveluista toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille.
Hankinnan kohde on kuvattu liitteessä 1.

Hankintamenettely
Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Tarjousta pyydetään STOryn jäseniltä sekä muilta työnohjaajakoulutuksen saaneilta, jotka täyttävät työnohjaajalle asetetut kriteerit, katsovat pystyvänsä toimittamaan tässä tarjouspyynnössä esitetyt työnohjauspalvelut laadukkaasti ja joilla on mahdollisuus toteuttaa työnohjaus HelsinkiMission tiloissa Albertinkadulla tai tarvittaessa etäyhteyksien välityksellä pyydettyinä ajankohtina. Hankinnan arvioitu laajuus on 114 puolentoista tunnin ryhmätyönohjausta ja enintään 20 tunnin yksilötyönohjausta.

Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset

Osatarjoukset ovat mahdollisia. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei sallita. Ryhmät ovat:

A. Senioreiden parissa toimivat vapaaehtoiset
B. Nuorten parissa toimivat vapaaehtoiset
C. Perheiden parissa toimivat vapaaehtoiset
D. Ruotsinkieliset vapaaehtoiset

Tarjouksen sisältö
Varsinainen tarjousasiakirja/hakemus on vapaamuotoinen ja enintään kaksisivuinen asiakirja, jonka tulee sisältää riittävät tiedot tarjottavan asiantuntijan kelpoisuuden ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointiin. Hintalomake (liite 2) ja laadunarviointilomake (liite 3) ovat tarjouksen pakollisia liitteitä. Tarjoukseen voi liittää lisäksi ansioluettelon. Muita liitteitä ei huomioida. Tarjous liitteineen on laadittava suomen kielellä pl. vain D ryhmän työnohjausta koskevat tarjoukset, jotka voidaan laatia myös ruotsiksi. Tarjous ei saa olla ehdollinen eikä omia sopimusehtoja voi esittää tarjouksessa. Tarjouksia ei palauteta.

Sopimuskausi
Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimuskausi on määräaikainen ajalle 1.1.2022 – 31.12.2022. Sopimuskauteen sisältyy lisäksi yksi (1) optiovuosi ajalle 1.1.2023 – 31.12.2023. Tilaaja päättää optiovuosien käytöstä erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optiona varataan myös mahdollisuus lisätyönohjausryhmien ja yksilötyönohjausten tilaamiseen vuoden aikana ilmenevien tarpeiden mukaisesti. Optio ei sido hankintayksikköä. Tämä sopimus ei myöskään velvoita hankintayksikköä muiden kuin tässä sopimuksessa olevien työnohjausten hankintaan ko. palveluntuottajalta.

Palvelutuottajalle asetettavat vaatimukset
Palvelutuottajalla on oltava riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Palvelun ja sen toteuttajan on täytettävä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut laatu- ja muut vaatimukset. Vapaamuotoisessa tarjousasiakirjassa ja sen liitteissä tulee perustella tarjoajan soveltuvuus palvelutuottajaksi, taloudellinen vakavaraisuus, tarjottavien asiantuntijoiden kelpoisuus, tarjottavien palveluiden laatu ja todentaa asiakastyytyväisyys, tarjottavien palveluiden laajuus sekä tarjouspyynnön mukaisuus. Kts. myös kohdat Tarjoajien kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointi sekä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. Tarjouksen pakollisia liitteitä ovat tarjouksen hintalomake (liite 2) ja laadunarviointilomake (liite 3).

1. TYÖNOHJAUKSEN SISÄLTÖ

HelsinkiMission työnohjaushankinnan sisältö on määritelty liitteessä 1. Työnohjaajan edellytetään pystyvän tarjoamaan sekä ryhmä- että yksilötyönohjauksen saman ryhmän osalta.

2. TYÖNOHJAUKSEN LAATU

2.1. Työnohjaajan ammattitaito

Työnohjaajalta edellytetään STOryn jäsenyyttä tai muuten osoitettua ammatillista työnohjauksellista pätevyyttä tai psykoterapeutin tutkintoa. Palveluntuottajalta edellytetään riittävää osaamista ja kokemusta hankintayksikön toimintakentästä sekä riittävän monipuolista työnohjaajakokemusta. Osaamista ja kokemusta arvioidaan vapaamuotoisen tarjousasiakirjan sekä laadunarviointilomakkeen (liite 3) avulla.  Työnohjaajan ammatillisesta ja laadullisesta osaamisesta kertovia mittareita ovat lisäksi muun muassa työnohjauskokemuksen määrä ja monipuolisuus, oma työnohjaus, osallistuminen työnohjaajille suunnattuihin täydennys- ja jatkokoulutuksiin, erilaiset ihmissuhde- ryhmänohjaus- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät koulutukset, työnohjausmuodot, alan seminaarit, mahdollinen julkaisutoiminta, muu ohjaajakoulutus ja referenssit toteutuneista työnohjausprosesseista. Lisäksi edellytetään sitoutumista työnohjauksen eettisiin periaatteisiin ja ammattitaidon ylläpitämistä.

2.2. Yhteisesti sovitut tavoitteet

Työnohjaus aloitetaan tavoitteiden määrittämisellä, sovitaan työnohjauksen arviointiajankohdat ja arviointimenetelmä ja tarvittaessa tilaajan osallistuminen työnohjauksen arviointiin. Arvioidaan työnohjauksen yhteisten tavoitteiden toteutumista, osallistumista ja ohjattavien omien tavoitteiden toteutumista. Työnohjaaja ei ota työyhteisön johtajuutta vaan kunnioittaa kaikkea organisaatiossa tapahtuvaa kehittämistyötä ja sitä tekeviä ihmisiä.

2.3. Työnohjauksen suorittamispaikka ja tilalle asetetut vaatimukset

Hankintayksikkö edellyttää, että palveluntuottaja pystyy tarjoamaan kaikki työnohjauspalvelut HelsinkiMission omissa toimitiloissa Albertinkadulla. Vapaaehtoisten työnohjauksista osa sijoittuu arkiiltoihin(ma-to). Osa työnohjauksista voidaan toteuttaa etäyhteyksien välityksellä.

3. TYÖNOHJAUSSOPIMUS

Työnohjaussopimuksessa Tilaaja määrittelee keskeiset sopimusehdot (hinta, määrä, kesto, kohderyhmä, asiakaspalaute, peruuntuminen ja sopimuksen purkaminen). Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus ja ehdoton luottamuksellisuus työnohjauksessa käsitellyistä asioista, työnohjattavista henkilöistä ja organisaatiosta. Työnohjausasiakkaiden nimiä ei voida luovuttaa ulkopuolisille tahoille referenssitietoina työnohjaussopimuksen päättymisen jälkeen. Työnohjaajaa velvoittaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös työnohjaussuhteen päätyttyä. Työnohjauskerroista työnohjaaja dokumentoi ajan, paikan, osallistujamäärän ja keston. Työnohjaussuhteen päättyessä kaikki työnohjausta koskeva tiedot passivoidaan tai tuhotaan.

4. TYÖNOHJAUKSEN PERUUNTUMINEN JA SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Sovittuja työnohjauskertoja voidaan perua vain pakottavista syistä, tällaisia ovat esim. sairastapaus tai muu ylivoimainen este. Yksilötyönohjauksen osalta sairastumisen sattuessa sovitaan uusi korvaava aika. Työnohjausta voidaan siirtää, mikäli työnohjattavia vapaaehtoisia on tulossa tapaamiseen vain muutamia (1-3 osallistujaa). Mahdollisesta siirrosta sovitaan vuorokautta aikaisemmin. Sopimusosapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteen eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään huomautuksesta huolimatta.

5. TYÖNOHJAUKSEN HINNOITTELU

Yksilötyönohjauskerta kestää 60 minuuttia ja ryhmätyönohjausistunto kestää 1,5 tuntia. Työohjauksien määrät on määritelty liitteessä (hankinnan kohteen kuvaus). Kesäkaudella ei järjestetä työnohjauksia. Ryhmien koko on maksimissaan 12 henkilöä. Liitteessä annettuihin hintoihin tulee sisältyä valmistelu, matka-aika ja työnohjausaika sekä arvonlisävero. Vapaaehtoisten työnohjaus pääsääntöisesti maanantaista torstaihin klo 16-19.30 välisenä aikana, mutta työnohjausta tulee pystyä toteuttamaan myös päiväsaikaan.

6. TYÖNOHJAAJAN TOIMINTA TILAAJAN KANSSA

Työnohjaaja kunnioittaa organisaation kehittämistyötä ja sitä tekeviä ihmisiä. Työnohjaajaa sitovat eettiset periaatteet, salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Työnohjausryhmää koskevista asioista käydään keskustelua tehtyjen sopimusten mukaisesti. Tämä koskee mm. työnohjaustapaamisten välillä tehtyjä yhteydenottoja. Työnohjaaja on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle, mikäli palveluntuottamiseen ilmaantuu pidempiaikainen keskeytys tai este.

7. LASKUTUS JA LASKUTUSAINEISTO

Laskutuksen tulee perustua sopimuksen mukaisiin ja työnohjauskaudella toteutuneisiin tapaamiskertoihin. Työnohjaajan tulee ilmoittaa laskun liitteenä erittely työnohjauskerroista, osallistujamäärä, työnohjauksen kesto ja arvonlisäverollinen hinta.

Tarjoajien valinta ja tarjousten vertailu
Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointi

Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia ja muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Myös tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan liitteissä pyydettyjä tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Tarjoajan tulee olla täyttänyt lakisääteiset velvoitteensa hankintalain ja muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Selvitys tarjoajan soveltuvuudesta annetaan tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjottavat palvelut ovat laadultaan ajantasaisia, tasalaatuisia, kilpailukykyisiä ja työnohjauksen eettisten periaatteiden mukaisia (liite 4). Palvelut tulee tuottaa huolellisesti ja sellaisella ammattitaidolla, mitä voidaan kohtuudella olettaa ammattitaitoiselta työnohjaajalta.

2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan tarjousten vastaavuus tarjouspyynnössä asetettuihin vaatimuksiin. Hankintayksikkö hylkää tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset. Tarjous on tarjouspyynnön vastainen esimerkiksi silloin, kun se ei täytä tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjä hankintaa koskevia vaatimuksia tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Hankintayksikkö voi hylätä myös hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen.

3. Tarjousten vertailu

Hankinnan valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudelliseen edullisuuteen vaikuttavat tarjoajan tarjoamat hinnat ja tuottamien palveluiden laatu. Tarjouspyynnön mukaisista tarjouksista valitaan hankintayksikön kannalta hinta-laatusuhteeltaan paras/parhaat. Valinnassa hinnan ja laadun painoarvot ovat seuraavat:

 Hinta, painoarvo 50 % 
 Laatu, painoarvo 50 %

Hintavertailu

Tarjous jätettävä vähintään yhden ryhmän (A-D) osalta. Hinnat vertaillaan tarjouspyynnön hintalomakkeen avulla (liite 2). Vertailuhinta lasketaan laskennallisen kokonaishinnan perusteella tarjotuilla hintatiedoilla. Vuodelle 2022 suunniteltu työnohjauksen kokonaisuus ei sido HelsinkiMissiota eikä ole vähimmäislaskutusperuste nyt valittavalle palvelutuottajalle. Hintavertailun toteuttaa ja dokumentoi HelsinkiMission taloushallinnon henkilöstö. Hinnaltaan hankintayksikön kannalta edullisin saa 50 pistettä. Muiden tarjoajien pisteet lasketaan suhteessa eniten pisteitä saaneeseen (edullisin hinta/vertailtava hinta x 50).

Laatuvertailu
Laatu arvioidaan tarjouspyynnön liitteessä 3 (laadunarviointilomake) esitettyjen laatukriteerien mukaisesti. Hankintayksikkö edellyttää, että palvelutuottaja pystyy todentamaan tarjottavien palveluidensa laadun liitteen mukaisten laatukriteerien mukaisesti. Laadunarviointilomake sisältää kahdeksan kysymystä, joiden vastauskentän merkkimäärä on rajoitettu 1000 merkkiin, jokaisesta kysymyksestä voi saada enintään viisi pistettä. Tarjottavan palvelun laadusta voi saada maksimissaan 50 pistettä. Jokainen vastauskohta arvioidaan hankintayksikön asettaman sisäisen työnohjauspalveluiden laadunarviointiryhmän toimesta erikseen 0,5 pisteen tarkkuudella.

Palveluntuottajan valinta
Lopuksi hinta- ja laatuvertailupisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saaneet palveluntarjoajat kutsutaan valintatiimin tapaamiseen. Haastatteluun kutsutaan kahdesta kolmeen työnohjaajaa ryhmää kohden, riippuen siitä, mihin ryhmiin korkeimmat pisteet saaneet ovat tarjouksensa jättäneet. Tieto valinnasta haastatteluun lähetetään 21.6.2021 klo 10 mennessä ja haastattelut järjestetään etäyhteyksin ti 22.6. ja ke 23.6.2021, voitte ehdottaa teille sopivia kellonaikoja tarjouspyynnössä. Palveluntuottajat valitaan haastateltavien palveluntarjoajien joukosta. Hankintayksikön palveluntuottajaksi voidaan valita näin ollen yhdestä neljään tarjoajaa. Hankintayksikkö voi myös rajoittaa hankintapäätöksen koskemaan vain osaa ryhmistä (A-D), mikäli kaikkien ryhmien osalta ei saada riittävän laadukkaita tarjouksia.

Asiakirjojen julkisuus sekä tarjoajan liike- ja ammattisalaisuudet
Hankinta-asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos tarjoajan mielestä jokin tarjouksen asiakirja sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava tällainen tieto erillisellä asiakirjalla ja merkittävä selvästi asiakirja merkinnällä ”LUOTTAMUKSELLINEN”. Tarjoushinta on kuitenkin julkinen.

Lisätiedot
Hankinnasta on mahdollista esittää tarkentavia lisäkysymyksiä. Hankintayksikkö vastaa vain kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin. Kysymykset on toimitettava hankintayksikölle osoitteeseen hankinnat@helsinkimissio.fi viimeistään 8.6.2021 klo 12:00 mennessä. Lisätietoja HelsinkiMission toiminnasta: https://www.helsinkimissio.fi/
Lisäkysymyksiä koskevan sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan ”Lisäkysymys, HelsinkiMission työnohjauspalvelut 2022 vapaaehtoisille”. Kooste kysymyksistä ja vastauksista toimitetaan sähköpostitse kysymyksen jättäjille sekä julkaistaan HelsinkiMission internetsivuilla https://www.helsinkimissio.fi/hankinnat 10.6.2021 klo 12:00 mennessä. Puhelintiedusteluja ei oteta vastaan.  Kysymykset on esitettävä suomeksi.

Hankintapäätös ja sopimusmenettely

Hankintayksiköllä on oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tarjousta. Hankintayksiköllä on oikeus keskeyttää hankinta hankintalain mukaisin perustein. Hankintapäätös lähetetään kaikille tarjoajille tiedoksi sähköpostilla. Tarjoajan tulee antaa tarjouslomakkeella sähköpostiosoite, johon hankintapäätös annetaan tiedoksi. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tehdään palvelusta erillinen kirjallinen sopimus. Hankintasopimus voidaan tehdä ja panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen tiedoksi.

Tarjousten jättäminen ja voimassaolo

Tarjoukset tulee toimittaa 14.6.2021 klo 12:00 mennessä. Tarjous tulee toimittaa sähköpostitse osoitteella: hankinnat@helsinkimissio.fi. Sähköpostin osoitekenttään merkintä: ”Tarjous HelsinkiMission työnohjauspalveluista 2022 vapaaehtoisille”. Tarjouksen tulee olla voimassa sitovasti vähintään 31.10.2021 saakka.

Liite 1
Hankinnan kohteen kuvaus

HelsinkiMission vapaaehtoisille tarjoama työnohjaus Suomen työnohjaajat ry määrittelee työnohjauksen oman työn tutkimiseksi, arvioimiseksi ja kehittämiseksi koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaus on työn arviointia, tutkimista, kehittämistä ja työtilanteiden käsittelyä tavoitteena auttaa ohjattavaa näkemään työnsä selvemmin ja löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja käytännön työhön. Työnohjauksen tavoitteet tulee olla realistiset sekä niistä johdetun aikataulun, työskentelytavat ja hinnoittelun. Työnohjauksen tavoite määritellään tilaajan ja työnohjaajan kesken. Tavoitteita ja niiden toteutumista tarkastellaan säännöllisesti ja tarvittaessa niitä täsmennetään prosessin kuluessa.

Työnohjaus on luottamuksellista ja vaitiolovelvollista toimintaa suhteessa tilaajaan ja ohjattaviin. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus työnohjattavista (organisaatio, työryhmä ja henkilöt) ja kaikesta työnohjauksen aikana käydystä sisällöstä. Työnohjauksen tavoitteet ja toteuttamissuunnitelma määritellään aina tilaajan työnohjauksen tarpeista.

HelsinkiMissio tarjoaa vapaaehtoisilleen pääsääntöisesti ryhmämuotoista työnohjausta. Ryhmät kokoontuvat vaihtuvilla kokoonpanoilla. Pääsääntöisesti ryhmissä on enintään 12 henkilöä kerralla. Ryhmätyönohjauksessa työvälineenä on vuorovaikutusprosessi. Ryhmän jäsenet tutkivat ja kehittävät yhteistä tai kunkin omaa työskentelyä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Vapaaehtoisten työnohjaus
Lue lisää HelsinkiMission vapaaehtoistoiminnasta: https://www.helsinkimissio.fi/vapaaehtoistyo Vapaaehtoisten työnohjaukset ovat 1,5 tuntia kerralla. Osallistujat vaihtelevat kerroittain. Kaikki vapaaehtoiset eivät katso tarpeelliseksi osallistua työnohjauksiin. Ryhmätyönohjauskerralle otetaan enintään 12 henkilöä. Vapaaehtoisten osalta varataan mahdollisuus yksilötyönohjauksiin, max. 20 yksilötyönohjausta vuodessa.

Vapaaehtoisryhmä/ Kieli /Kokoontumiset

A. Senioreiden tukihenkilöt suomi 18
A. Ryhmänohjaajat suomi 2
A. Seniorityön keikkalaiset suomi 10
A. Aamukorva suomi 10
B. Albertin olohuone suomi 4
B. Perhementorit suomi 12
B. Lapsiperheen keikka-avun vapaaehtoiset suomi 4
B. Uuden lastensairaalan vapaaehtoiset suomi 10
C. Nuorten tukihenkilöt suomi 8
C. Nuorten Sekasin-chat vapaaehtoiset suomi 6
C. Nuorten Myötätuntomentorit suomi 8
C. Nuorten olkkari vapaaehtoiset suomi 6
D. Nuorten tukihenkilöt ruotsi 8
D. Seniorityön keikkalaiset ja tukihenkilöt, ryhmänohjaajat ruotsi 8
Ryhmätyönohjaukset yhteensä 114