Aktuellt

16.11.2022

School to Belongensamhetsenkät: Var fjärde ung person upplever att hen inte har en enda nära vän

Efter pandemibegränsningarna har ungas upplevelser av ensamhet inte sjunkit till tidigare nivå. Var fjärde ung person upplever att de inte har en enda nära vän eller någon grupp som de känner att de hör till. Det här framgår av den ensamhetsenkät bland unga som HelsingforsMission har gjort med 4 147 respondenter.

Enkäten Hälsa i skolan visar att ensamhetsupplevelserna bland barn och unga har ökat sedan år 2017. Forskning visar att långvarig ensamhet har allvarliga följder på det upplevda välbefinnandet och hälsan, på studiemotivationen och på risken för att avbryta studier. School to Belong-ensamhetsenkäten visar att en av fyra unga saknar en grupp som de upplever att de hör till.

Lika många uppger att de inte har en enda nära vän. Bland respondenterna i åldern 15–20 år var det sämst ställt med dem som var 20 år. Av dem uppgav strax över hälften att de är utan kamratgrupp och nästan hälften att de inte har någon vän som står dem nära. Det var i synnerhet unga män som svarade att de inte har en egen vän.

Ensamhetsenkäten visar att ungefär 40 procent av de ungdomar som upprepade gånger har upplevt ensamhet inte visste hur de skulle kunna lindra sin egen situation. Känslan av att inte ha något sätt att hantera situationen ökade i takt med åldern: bland 20-åringarna uppgav närmare 80 procent att deras egna möjligheter att påverka situationen var väldigt liten.

– Om vi tänker på följderna av långvarig ensamhet i fråga om utslagning, sjukdom och kostnader för samhället så är det här resultat som ger orsak till oro. Det har inverkan inte bara på de ungas framtid utan det här påverkar allas framtid. Det är fint att man till exempel i riksdagen har tagit i frågan genom att grunda en nationell arbetsgrupp för att minska ensamhet och ostracism, säger Niina Junttila, professor i pedagogisk psykologi vid Åbo universitet.

Skolsamfundet har en central roll i att minska ensamhet bland unga

Även vårdnadshavare och skolpersonal ombads delta i ensamhetsenkäten. Enligt enkäten var en stor del av vårdnadshavarna (87 %) medvetna om att barn och unga är allt ensammare och två av tre (64 %) hade samtalat om frågan med en ung person.

Av personalen vid skolor och läroinrättningar uppger hälften att de ofta lägger märke till ensamhet bland unga i skolan och tar upp frågan om ensamhet med unga. En stor del (80 %) av de anställda upplever att de i sitt arbete kan påverka den ensamhet som unga upplever. Samtidigt upplever en fjärdedel av skolpersonalen att de själva och den skola de arbetar i saknar resurser och verktyg för att möta ensamhet bland barn och unga.

Av ungdomarna uppgav en tredjedel ändå att de är beredda att bjuda in en ung person som de märker att blir ensam. Av vuxna önskade sig de unga i synnerhet åtgärder som stärker gemenskap samt sådant som gör det möjligt att bli bekanta med andra ungdomar.

– Det bästa sättet att bidra till minskandet av ensamheten är att göra det som gemenskap, då lämnar man inte problemet åt den unga som känner sig ensam att lösa. Man måste tala om ensamhet och sen ingripa mot ensamheten. Att möta andra människor och minska ensamheten är allas vår gemensamma sak, säger HelsingforsMissions verksamhetsledare Tuula Colliander.

School to Belong-ensamhetsenkäten visar:

  • 17 % av unga upplever skadlig ensamhet
  • 27 % av unga upplever ensamhet ibland
  • Var fjärde ung person (25 %) har ingen nära vän eller grupp som hen hör till
  • 38 % av unga som upplever ensamhet vet inte hur de kan lindra den egna ensamheten
  • 33 % av unga säger att de bjuder in någon som de märker att är ensam
  • 36 % av unga upplever att deras skola har vidtagit åtgärder för att minska ensamheten

Uppgifterna i School to Belong-ensamhetsenkäten har samlats in i de 36 skolor som deltar i HelsingforsMissions School to Belong-program 10.5–7.9.2022. Skolorna i fråga är högstadier, gymnasier och yrkesskolor. Antalet respondenter var 4 147. 94 % av respondenterna var i åldern 15–20 år och resten i medeltal 21–39 år. Enkäten genomfördes på finska och svenska.

Svaren från vårdnadshavare och personal har samlats in i de 36 skolor som deltar i School to Belong-programmet 10.5–7.9.2022. I personalenkäten var antalet respondenter 550 och i vårdnadshavarenkäten 1 401.

Kommentarer från unga som har deltagit i School to Belong-ensamhetsenkäten

“Ensamhet är den värsta känslan i världen och jättesvårt att beskriva. Det känns som om det skulle vara något fel på en själv när ingen tycker om en. Det känns som om det var helt ens eget fel att man är ensam. Det känns att man är ensam i världen och ingen bryr sig. Man har ingen att tala med och ingen att dela sitt liv med. Man skäms när alla andra verkar ha kompisar. Det gör ont att vara ensam. Det känns som att man blir strypt.” – flicka, 20 år

“Det känns som tusen vassa ögon som ser på mig bakom ryggen och hånar mig. Jag känner mig trygg när jag är på WC över raster och maten. Det känns skämmigt. Jag anklagar mig själv över det och det känns omöjligt att hitta en lösning. Ibland tänker jag att det är bättre om man blir mobbad, för då skulle någon ens tala till mig.” – flicka, 18 år

16.11.2022