Nyhet

19.9.2023

School to Belong-ensamhetsenkät: Unga som upplever ensamhet träffas sällan utanför skolan eller online – inom skolor har man hittat lösningar för att minska på ensamheten

Ryhmä nuoria istumassa ja juttelemassa koripallokentän laidalla.

Var tredje (33 %) ung som upplever ensamhet träffar inte kompisar eller andra jämnåriga varje vecka vare sig på fritiden eller online. Ungas upplevelse av att de kan påverka sina egna känslor av ensamhet har ökat med fyra procentenheter på ett år i läroanstalter som deltar i School to Belong-programmet. Respondenterna i School to Belong-ensamhetsenkäten är 6 335 unga.

I School to Belong-ensamhetsenkäten uppger var tredje ung person som upplever ensamhet att de inte träffar kompisar eller andra jämnåriga varje vecka utanför skolan vare sig på fritiden eller online. Hälften av de som upplever ensamhet uppger att ensamheten påverkar koncentrationen på lektionerna och 42 % uppger att det finns en koppling mellan deras upplevda ensamhet och skolfrånvaron. Av skolpersonalen upplever hela 83 % att ensamhet påverkar skolfrånvaron.

– Bristen på sociala kontakter och att man inte hör till gemenskapen är alarmerande. Det som ger hopp för unga som upplever ensamhet är att de trots allt har positiva upplevelser av sociala relationer. I läroanstalterna är det viktigt att stärka dessa upplevelser. Engångsinsatser för att skapa en grupp kanske inte längre räcker – man måste aktivt skapa tillfällen och möjliggöra deltagande för unga utan minsta tröskel, säger forskaren Maria Lähteenmäki, HelsingforsMissions chef för ensamhetsarbetet.

Andelen unga som ganska ofta eller ständigt upplever ensamhet (14 %) är fortfarande stor jämfört med tiden före coronapandemin (11 %). Långvarig ensamhet är ett stresstillstånd med allvarliga följder för välbefinnande och hälsa, studiemotivation och risken för att avbryta studierna. Två av tre unga bedömer att det finns en koppling mellan problem med mental hälsa och den upplevda ensamheten, tre av fyra ser en koppling till trötthet och ungefär hälften upplever ett samband mellan irritation och likgiltighet och upplevd ensamhet.

Det riksomfattande programmet School to Belong minskar ensamhet i skolor

Inom School to Belong-programmet har man hittat lösningar för att minska ensamheten. Ungdomars upplevelse av att de kan påverka sina känslor av ensamhet har ökat med fyra procentenheter på ett år i de skolor som har deltagit i programmet. School to Belong-programmet erbjuder läroanstalterna verktyg, skolningar och undervisningsmaterial samt lättillgänglig samtalshjälp för unga som upplever ensamhet genom Krisjouren för unga. 

– 42 % av unga som upplever ensamhet känner att de inte kan påverka ensamheten. Unga behöver tillgång till information och verktyg för att minska på upplevelsen av ensamhet. Skolgemenskapen har en betydande roll i att erbjuda unga en trygg plats där de kan öva på sina sociala färdigheter och få konkreta sätt för att hantera ensamheten. Varje ung förtjänar att känna sig som en del av gemenskapen,” berättar Heidi Rouhiainen, chef för Krisjouren för unga.

Skolgemenskaper kan minska ensamheten genom att öka på gemenskapen. Hälften av de unga (51 %) vars skolor deltar i School to Belong-programmet för andra året upplever att skolan aktivt arbetar för att öka gemenskapen. I de skolor som deltar för första året är motsvarande siffra 39 %. Även ungas vårdnadshavare upplever att utvecklingen har varit positiv. Vårdnadshavare som deltar i programmet för andra året upplever att skolan aktivt arbetar för att öka gemenskapen (62 % av respondenterna), medan motsvarande siffra för dem som deltar för första året är 54 %. Dessutom uppger 23 % av skolpersonalen som deltar i programmet för första året att de kan påverka elevernas ensamhet, medan andelen bland dem som är med för andra året är 34 %.

Resultat i School to Belong-ensamhetsenkäten

  • 14 % av unga upplever skadlig ensamhet i skolan och av dem upplever 41 % att de inte kan påverka känslan av ensamhet.
  • Unga som upplever skadlig ensamhet identifierar en koppling mellan ensamhet och problem med mentala hälsan samt att ensamhet leder till ökad trötthet, irritation och svårigheter att koncentrera sig under lektionerna.
  • Var tredje ung som upplever ensamhet och 13 % av alla respondenter träffar inte kompisar eller andra jämnåriga varje vecka utanför skolan eller online.
  • 83 % av skolpersonalen upplever att det finns ett samband mellan ensamhet och skolfrånvaron.
  • Ensamhet ökar i betydande grad skadligt bruk av sociala medier, vilket noteras av mer än hälften av unga (58 %), vårdnadshavare (59 %) och skolpersonal (67 %).
  • 14 % av skolpersonalen och 7 % av unga upplever att det förekommer kriminell gängbildning i skolan. Gängbildning är kopplat till känslan av utanförskap.

School to Belong-enkäten genomfördes 24.4–2.6.2023 i 101 skolor för årskurserna 7 till 9 och för andra stadiets skolor som deltar i programmet School to Belong. Enkäten besvarades av sammanlagt 6 335 unga, 1 277 anställda vid skolor och 2 837 vårdnadshavare. Enkäten genomfördes på finska och svenska.

Kommentarer från unga som har deltagit i School to Belong-ensamhetsenkäten:

”Ensamheten syns mest i min vardag i skolan. Det finns ingen att vara med, jag talar inte med någon om det inte är så att man ska göra par- eller grupparbete. Efter skolan kan andra spendera tid med sina kompisar, men det kan inte jag. Att vara ensam minskar på motivationen att orka vara i skolan.” – ung person, 17 år

”I skolan gör jag bara det man måste och efteråt går jag direkt hem. Jag är borta så mycket man får utan att få underkänt i kurser. När det är uppgifter i par i klassen försöker jag se ut som att jag inte är intresserad och försvinna i min telefon så att andra inte märker att jag är ensam.” – ung person, 18 år

”Största delen av min fritid är jag ensam, men i skolan talar folk i alla fall till mig. Jag känner ändå aldrig att jag hör till gruppen. Jag slutade med min hobby som jag älskade för jag stod inte längre ut med den diskriminering och ensamhet som jag upplevde där.” – ung person, 16 år

19.9.2023