Tietosuojaseloste: Yksinäisyyden itsearviointi

Yksinäisyystyö / Yksinäisyyden itsearviointi – Tietosuojaseloste                             

Päivitetty 5.10.2023

HelsinkiMissiolle on tärkeää suojata yksityisyyttäsi. Kerromme tässä tietosuojaselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi HelsinkiMission yksinäisyystyön itsearviointipalvelua ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteri on Tietosuojalain (5.12.2018/1050) ja Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston asetuksen EU 2016/679 (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) mukainen.

1. Rekisterin pitäjä: HelsinkiMissio ry

Osoite: Albertinkatu 33, 00180 HELSINKI
Y-tunnus: 01164875
Puhelin: 09 2312 0200

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: Maria Lähteenmäki

maria.lahteenmaki@helsinkimissio.fi

3. Rekisterin nimi

Yksinäisyyden itsearviointi – Tietokanta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kyselyaineistoa kerätään HelsinkiMission yksinäisyystyön palvelujen toteuttamiseen, laadun ja vaikuttavuuden arviointiin ja kehittämiseen; henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Kyselyaineistoa voidaan hyödyntää akateemisessa tutkimuksessa yksinäisyysilmiön ymmärtämiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi. Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on henkilökohtainen suostumus.

5. Tietojen säilyttämisaika

Henkilötiedot anonymisoidaan puolen vuoden sisällä kyselyyn vastaamisesta.

HelsinkiMissio ei rajoita yksinäisyystyön itsearvioinnin tuloksien ja analyysien säilyttämistä koskien anonymisoitua tietoa, josta henkilön tunnistetiedot on poistettu.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Sähköpostiosoite
  • Yksinäisyyden itsearvioinnin tulokset
  • Kyselyä koskeva palaute

Vastaajilta kerätään ainoastaan sähköpostiosoite itsearvioinnin tuloksien toimittamista varten. Muita henkilötietoja ei kerätä. Sähköpostiosoitteita ei pitkäaikaistallenneta, ainoastaan kyselyaineiston tulokset säilytetään anonymisoituna. Asiakkaan sähköpostiosoite poistetaan tehdyissä raporteissa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisena tietolähteenä on asiakas itse hakeutuessaan palveluun ja käyttäessään sitä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme säännönmukaisesti luovuta asiakastietojamme. Anonymisoituja tietoja, josta henkilöllisyys ei käy ilmi käytetään työn raportoinnissa rahoittajalle. Kyselyaineistoa voidaan hyödyntää akateemisessa tutkimuksessa yksinäisyysilmiön ymmärtämiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi.

9. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yksinäisyyden itsearviointityökalun tietokannan henkilötiedot on tallennettu sähköiseen tietokantaan. Sähköisen tietokannan käyttöön ovat oikeutettuja vain ne joilla, on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja. Tiedot sekä niiden käsittely on suojattu mm. salasanoin, käyttäjätunnuksin ja palomuurein.

11. Mahdolliset muutokset

Kehitämme palveluamme ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Kaikissa tätä asiakirjaa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

12. Rekisteröidyn oikeus

Rekisteröidyllä, tunnistettavalla ja tunnistettavissa olevalla yksityishenkilöllä on Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti omien henkilötietojensa tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus:

  • Tarkastaa käsitteleekö HelsinkiMissio henkilöä koskevia tietoja.
  • Tarkastaa, mitä tietoja HelsinkiMissio käsittelee voimassa olevan lain mukaisesti. Tarkastuspyyntö lähetetään sähköpostitse: tietosuoja@helsinkimissio.fi. HelsinkiMissio vastaa tarkastuspyyntöön kohtuullisen ajan sisällä. Tiedot luovutetaan vain henkilölle, jonka tiedoista on tehty pyyntö. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.
  • Pyytää tarpeettoman, virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista. Poistopyyntö lähetetään sähköpostitse: tietosuoja@helsinkimissio.fi.  HelsinkiMissio vastaa tarkastuspyyntöön kohtuullisen ajan sisällä. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Poisto tehdään anonymisoimalla asiakkaan tiedot eli poistamalla tai salaamalla kaikki sellainen tieto, jonka perusteella asiakas voitaisiin tunnistaa.
  • Kieltää suoramarkkinointi ja henkilötietojen käyttö markkina- ja mielipidetutkimuksiin.
  • Kieltää henkilö- ja yhteystietojen luovuttaminen ja julkaiseminen yhteystietopalveluihin.
  • Peruuttaa jo annettu suostumus tai muuttaa annettua suostumusta. Tässä tapauksessa HelsinkiMissio ei välttämättä voi tarjota kaikkia tai mitään palveluja henkilölle.

Jos HelsinkiMissio on henkilön mielestä toiminut tietosuojalausunnon tai voimassa olevan lain vastaisesti, henkilöllä on oikeus reklamoida asiasta HelsinkiMissiolle. Henkilö voi myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Lisäksi henkilö voi tehdä valituksen viestintävirastolle, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa.

Valvovien viranomaisten yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutettu

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puhelinvaihde: 029 566 6700

Viestintävirasto

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
PL 320
00059 TRAFICOM

Vaihde: 029 534 5000