Uutinen

27.3.2022

HelsinkiMission vapaaehtoiset antavat perheille arvokasta tukea arjen apua Uudessa lastensairaalassa

Lapsen vakava sairastuminen tai vammautuminen on koko perheen kriisi. HelsinkiMission koulutetut vapaaehtoiset kohtaavat ja tukevat perheitä Uudessa lastensairaalassa. Sekä perheet että sairaalan henkilökunta pitävät toimintaa merkityksellisenä, selviää tuoreesta opinnäytetyöstä.

Helsingin Meilahdessa sijaitsevassa Uudessa lastensairaalassa hoidetaan potilaita ympäri Suomea. Sairaalaan on keskitetty monien vaativien lastensairauksien hoito, kuten sydänkirurgia, elinsiirrot ja vaikeat syöpähoidot. HelsinkiMissio kehitti sairaalaa varten uudenlaisen vapaaehtoistoiminnan muodon, perhekaveritoiminnan, joka käynnistyi vuonna 2019.

Perhekavereiden tehtävänä on tarjota perheille tukea ja käytännön apua. He ottavat perheet vastaan, auttavat ilmoittautumisessa ja saattavat tarvittaessa hoitovastaanotoille tai osastoille. Vapaaehtoiset tarjoavat myös läsnäoloa ja jutteluseuraa vanhemmille ja leikkiseuraa lapsille.

Laurea-ammattikorkeakoulun sosiaalialan yamk-opiskelija Lilli Öhberg tutki opinnäytetyössään, mitä hyötyjä HelsinkiMission Perhekaveri-vapaaehtoistoiminnasta on perheille ja sairaalan henkilökunnalle sekä miten toimintaa tulisi jatkossa kehittää.

Perheiden turvallisuuden tunne ja henkiset voimavarat vahvistuivat

Tutkimustulosten mukaan perheet kokivat vapaaehtoisten tuovan turvallisuuden tunnetta ja lievittävän yksinäisyyttä. Sairaalakäynnillä tai pidemmän sairaalahoitojakson aikana vapaaehtoistuen koettiin vaikuttavan positiivisesti perheen henkisiin voimavaroihin. Sairaalan henkilökunta arvioi vapaaehtoistuen olevan erittäin tärkeää potilaan vanhemmille ja sisaruksille. Henkilökunta koki toiminnan hyödyttävän myös heitä itseään, koska sen ansiosta varsinaiselle hoitotyölle jäi enemmän aikaa.

Vuodeosastoille kaivataan lisää vapaaehtoistukea

Perhekaveritoimintaa tulisi jatkossa laajentaa. Tukea kaivataan erityisesti vuodeosastoille iltaisin ja viikonloppuisin, kun lääkärikäyntejä tai hoitotoimenpiteitä ei tehdä. Myös sairaalan henkilökunnan tietoisuutta vapaaehtoisten tarjoamasta tuesta perheille tulee lisätä ja vahvistaa, jotta tieto vapaaehtoisten tuen mahdollisuuksista saavuttaisi perheet tehokkaammin ja läpileikkaavasti hoitoyksiköstä tai osastosta riippumatta.

Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella ja syventävällä ryhmähaastattelulla syksyllä 2021. Kysely-lomakkeeseen vastasi 61 potilasperheen vanhempaa ja 40 sairaalan henkilökunnan jäsentä. Ryhmä-haastatteluun osallistui neljä potilasperheen vanhempaa, jotka kuuluvat Uuden lastensairaalan poti-lasraateihin. Jatkotutkimusta tarvitaan erityisesti sairaalan hoitohenkilökunnan näkemyksistä, toi-veista ja tarpeista Perhekaveri-vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi.

Tutkimus: https://www.theseus.fi/handle/10024/722681

27.3.2022

Saattaisit kiinnostua myös näistä

Nykyisä puhuu ja pussaa

Yhdessä yksin?

Matka feissarista tiimikoordinaattoriksi